Rss Feed

‘Verkeer’ Category

 1. Stadsdeelvisie Weert- Zuid

  2 november 2017 by wijkraad

  In september heeft het college van B en W haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsprogramma van de Stadsdeel Visie Weert-Zuid.
  In de wijken Keent en Moesel wordt de komende jaren de onder- en bovengrondse structuur verbeterd, d.w.z. nutsvoorzieningen, riolering, wegen, trottoirs, groen etc. Hoe en wat wordt in deelplannen uitgevoerd. Het is dus een meerjarenproject.
  De start is gemaakt op Keent. De planning is gemaakt en de eerste informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden. Met de eerste fase wordt gestart in het voorjaar van 2018 en loopt door tot in 2019.
  Voor Moesel heel belangrijk dat daadwerkelijk de aanpak van de voortuinen in de Anna van Burenstraat, Charlotte van Bourbonstraat en de Albertina Agnesstraat eindelijk van start gaat!!! De planvoorbereiding start in 2018 de uitvoering vanaf 2019. Vooraf gaande aan de start worden de betrokken bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar wordt ingegaan op de invulling van het planproces.
  Om niet de hele wijk op zijn kop te zetten wordt de uitvoering in delen aangepakt. Voor elk deel worden infoavonden gehouden en wordt een klankbordgroep gevormd.
  Er gaat dus daadwerkelijk iets gebeuren. In de volgende wijkkrant van januari zullen wij er meer aandacht aan besteden.


 2. Woonvisie Weert Zuid

  7 september 2015 by wijkraad

  De Gemeente Weert en Wonen Limburg leveren binnenkort de speerpunten uit de concept Woonvisie op. Die kunnen verenigingen, organisaties en ondernemers onder de eigen achterban te verspreiden en daarmee  meer mensen werven voor 21 oktober.  Op 21 oktober zullen na een presentatie, inwonersgroepen per wijk speerpunten bespreken en de prioriteiten voor de komende jaren aangeven.

  Wij willen via deze weg dan ook zo veel mogelijk mensen oproepen om woensdag 21 oktober 2015 om 19:30 uur naar het Keenter Hart te komen om daar je te laten informeren over de plannen die er voor Weert-Zuid worden gemaakt. Dit is de mogelijkheid om ook uw mening te geven over de toekomst van deze wijken.

  poster A4

  Inmiddels heeft deze avond plaats gevonden, de resultaten zijn te vinden via deze link.


 3. Kruispunt Maaseikerweg – Beatrixlaan

  1 november 2014 by wijkraad

  Ruim een jaar geleden is het kruispunt Maaseikerweg aangelegd. Hierbij is een verandering van de verkeersituatie doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat deze verandering niet leidt tot een veiligere situatie. Uit klachten en opmerkingen van weggebruikers blijkt het volgende:

  • de draaicirkels voor vrachtwagens zijn erg krap;
  • de oversteek met de middengeleider voor voetgangers en fietsers is te smal;
  • de kromming in de weg en de naastgelegen fietsstrook ter hoogte van het kruispunt zorgt voor gevaarlijke situaties, omdat gemotoriseerd verkeer fietsers afsnijdt.

  De gemeente onderzoekt op welke manier het kruispunt veiliger gemaakt kan worden. Op 2 september 2014 heeft er een informatiebijeenkomst voor de wijkraden en de direct omwonenden plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst werden aan de aanwezigen drie varianten gepresenteerd.

  De aanwezigen brachten geen stem uit voor de aanpassing op het kruispunt Maaseikwegweg – Beatrixlaan, want iedereen wil graag de varianten opnieuw bestuderen. De direct omwonenden en de wijkraden hebben de drie varianten toegestuurd gekregen, waarbij ze de mogelijkheid hebben om hun voorkeur uit te spreken.

   

  Vervolg

  Zodra bekend is naar welke variant de voorkeur uitgaat voor deze aanpassing wordt deze uitgewerkt en ter goedkeuring aan het college van B&W voorgelegd. Daarna zal een tweede informatieavond worden gehouden waar de gekozen uitvoering besproken zal worden. Voor deze bijeenkomst worden de wijkraden en omwonenden van Graswinkel en Moesel uitgenodigd.

   

  Rotonde Maaseikerweg – Nassaulaan

  Voor een aanpassing van de verkeersituatie Maaseikerweg –  Nassaulaan is geen draagvlak. Deze situatie wordt daarom niet aangepast.


 4. Wegwerkzaamheden Maaseikerweg

  9 maart 2013 by wijkraad

  HoutstraatlozingIn opdracht van de gemeente Weert voert aannemersbedrijf Van Boekel Zeeland BV vanaf 25 maart tot en met 24 mei werkzaamheden uit aan de Maaseikerweg. Deze werkzaamheden maken deel uit van het project Houtstraatlossing (Herinrichting spoorzone Keent en Moesel). Door de werkzaamheden is de Maaseikerweg gedurende deze periode afgesloten tussen de rotonde bij de St. Maartenslaan / Onzelievevrouwestraat en de Beatrixlaan. Voor alle verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Deze worden aangegeven op gele bewegwijzeringsborden.

  De omleidingsroutes zullen via een persbericht worden uitgedaan en gepubliceerd op de website van het project en de gemeente.